بانک ملی :
شماره حساب: ۰۱۰۶۲۴۸۹۷۷۰۰۴
شماره کارت : ۶۳۳۱ ۹۸۲۲ ۹۹۱۸ ۶۰۳۷

به نام محمدباقر آخوندی