بانک ملی :
شماره حساب: ۰۱۰۶۲۴۸۹۷۷۰۰۴
شماره کارت : ۶۴۵۱ ۳۵۹۶ ۹۹۱۹ ۶۰۳۷

به نام محمدباقر آخوندی