لغت نامه تفسری قرآن کریم – ابوالفضل بهرام پور

دسته بندی: قرآنهای تفسیریآثار بزرگانابوالفضل بهرام پورقرآن
5
0 دیدگاه

لغت نامه تفسری قرآن کریم – ابوالفضل بهرام پور

این لغت نامه به طور کلی با بقیه لغت نامه های قرآن کریم فرق می کند.

این لغت نامه، شما را در وادی تحلیل و تدبّر تفسیری قرآن کریم قرار می دهد.

در این لغت نامه با تازه ترین سخنان ادبی روبرو خواهید شد.

ما فقط وقتی به توضیح لغتی از قرآن احتیاج پیدا می کنیم، به لغت نامه رجوع می کنیم؛ ولی لغت نامه تفسیری حاضر، یک کتاب مطالعه و تدبّر است. چه به لغت قرآن احتیاج پیدا کنیم یا نکنیم.